Växjövägen 2F, Värnamo

Kollektivtrafik

  • Det är viktigt att man kan bo i hela kommunen, därför är kollektivtrafiken viktig. Det ska finnas busslinjer alternativt anropsstyrd trafik som gör att människor kan ta sig till jobb eller handla. Kommunen styr inte över kollektivtrafiken, men vi samarbetar med och försöker påverka de regionpolitiker som hanterar dessa frågor för att få så bra kollektivtrafik som möjligt.
  • Planeringen av infrastrukturen ska utgå från både kvinnors och mäns möjligheter och behov på ett jämställt sätt. Gång, cykel- och kollektivtrafik ska stimuleras i hela kommunen. Inte minst är det viktigt att kollektivtrafiken byggs ut och görs mer tillgänglig för fler, och att arbetspendlingen fungerar även på obekväma arbetstider.
  • Vi vill även se förstärkta investeringar i vägnätet, inte minst för att minska olyckorna i trafiken.
  • Vi vill att Nollvisionen ska förverkligas med investeringar i förbättrad vägstandard i stället för generella hastighetssänkningar.
  • Vi vill se avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren. Möjligheten till avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under hela året ska utredas.

Läs mer om vår politik i Värnamo